Dla autorów

Najważniejsze terminy graniczne dla autorów:

Zgłoszenia wystąpień na konferencję wraz ze streszczeniem - 1.06.2022

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń wystąpień - 15.06.2022

Zgłoszenia wersji rozszerzonej do OE - 30.06.2022

Zgłoszenie wersji rozszerzonej do wydruku w materiałach konferencyjnych - 15.08.2022

Streszczenia

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem na 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów. Streszczenia, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów (Wskazówki dla autorów), powinny obejmować maksymalnie 2 strony A4. Wszystkie streszczenia po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji, będą opublikowane w kwartalniku Badania Nieniszczące i Diagnostyka i udostępnione uczestnikom Konferencji. Streszczenia artykułów można zgłaszać do wystąpień plenarnych lub sesji plakatowej. Ostateczną decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Komitet Naukowy Konferencji.

 

Autorzy zainteresowani publikacją rozszerzonej wersji artykułu zostaną zaproszeni do przygotowania pełnej wersji artykułu. Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch czasopism: Badania Nieniszczące i Diagnostyka (ISSN: 2451-4462, czasopismo recenzowane, bez dodatkowej opłaty) i Open Engineering De Gruyter (ISSN: 2391-5439, 70 pkt. - zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.):

 

1) Publikacja konferencyjna w BNiD - bezpłatna

Po zakwalifikowaniu artykułu na konferencję wszyscy zainteresowani zaproszeni zostaną do nadsyłania rozszerzonych wersji artykułów przedstawiających oryginalną i nigdzie niepublikowaną treść zgłoszonego na 49. KKBN wystąpienia. Po przejściu procesu recenzji artykuły te będą następnie opublikowane w kwartalniku Badania Nieniszczące i Diagnostyka (zastępując publikację streszczenia). Prace te należy przygotować zgodnie z wytycznymi dla autorów (jak w przypadku streszczeń) i nie powinny przekroczyć 8 stron. Plik manuskryptu wraz z rysunkami oraz niezbędnymi zgodam należy przesłać na adres e-mail komitetu naukowego (komitetnaukowy49kkbn@kkbn.pl).

Wskazówki dla autorów bnid.pl/dla-autorow

 

2) Publikacja konferencyjna w Open Engineering (70 pkt.) – wymaga dodatkowej opłaty.

Dla zainteresowanych autorów istnieje również możliwość publikacji zgłoszonego na 49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering (70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych).

W tym celu został już otwarty w trybie ciągłej edycji numer specjalny czasopisma (zaproszenie do zgłaszania artykułów).


Artykuły przygotować należy w terminie do 30 czerwca 2022r. zgodnie z wytycznymi czasopisma:
https://www.degruyter.com/publication/journal_key/ENG/downloadAsset/ENG_Instructions%20for%20Authors.pdf,
https://www.degruyter.com/publication/journal_key/ENG/downloadAsset/ENG_Author%20Statements.pdf,
https://www.degruyter.com/publication/journal_key/ENG/downloadAsset/ENG_LaTeX%20Template.zip

i wgrać do systemu Open Engineering.

Prace te muszą obejmować oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane treści, niebędące też przedmiotem innego toczącego się procesu publikacyjnego. Komitet wraz Redakcją czasopisma przeprowadzi proces recenzji. Po przejściu procesu recenzji i zakwalifikowaniu artykułu do publikacji, Redakcja czasopisma poinformuje autorów o rozstrzygnięciu, a artykuły będą publikowane w otwartym numerze specjalnym poświęconym 49. KKBN.

Przed opublikowaniem artykułu autorzy będą zobowiązani do dokonania rejestracji oraz wniesienia opłaty - dodatek do opłaty konferencyjnej za publikację artykułu w numerze specjalnym OE w wysokości 2250 zł brutto. Brak wniesienia podwyższonej opłaty konferencyjnej wstrzymuje proces publikacji w OE.

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©